top of page

KOTO Spirits Oy:n Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on KOTO Spirits Oy:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.4.2022. Viimeisin muutos 24.4.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä

KOTO Spirits Oy

Manttaalitie 4, 37500 Lempäälä

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eerik Riekkinen

eerik@kotospirits.com

puh. +358 40 588 1829

 

3. Rekisterin nimi

KOTO Spirits Oy:n asiakasrekisteri. KOTO Spirits Oy:n asiakas- ja verkkosivuston käyttäjätiedot.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään KOTO Spirits Oy:n asiakkaiden yhteystietoja yhteydenpitoa, markkinointia ja laskutusta varten sekä yrityksen hallinnoinnin ja liiketoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastieto kustakin asiakkaasta sähköisissä palveluissa (kts. Kohta 7):

  • Nimi, Osoite, Matkapuhelinnumero, Sähköpostiosoite sekä mahdolliset valokuvat

Lisäksi verkkosivuston käyttäjistä:

  • Teknisesti kerätty henkilötieto

  • Teknisesti kerättyä tietoa verkkosivuston käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

  • Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (Cookies)

  • Kuvat

  • Asiakkaan muut antamat tiedot

  • Tilaussopimukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun sille ei ole enää lainvoimaista tarvetta.

 

Sähköinen aineisto
Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

10. Tarkastusoikeus

Tiedot voi tarkistaa ottamalla ensisijaisesti kirjallisesti yhteyttä Yhteyshenkilöön.

 

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Kts. edellinen kohta. Suomen kirjanpitolain vaatimaa tietoa (Kirjanpidon perusteena olevat tositteet) tulee säilöä 6 vuotta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sähköisesti.

Tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta. 

bottom of page